Home » Computers » Better DNS Servers

Better DNS Servers

Free Fast Public DNS Servers

Service provider: Google

=> Google public dns server IP address:

 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4

=> Service provider:Dnsadvantage
Dnsadvantage free dns server list:

 • 156.154.70.1
 • 156.154.71.1

=> Service provider:OpenDNS
OpenDNS free dns server list / IP address:

 • 208.67.222.222
 • 208.67.220.220

=> Service provider:Norton
Norton free dns server list / IP address:

 • 198.153.192.1
 • 198.153.194.1

=> Service provider: GTEI DNS (now Verizon)
Public Name server IP address:

 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6

=> Service provider: ScrubIt
Public dns server address:

 • 67.138.54.100
 • 207.225.209.66
 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6